WPS 不登录无法使用基本功能的解决办法

使用wps时,常常有个比较让人烦恼的事,在不登录的情况下,新建或者打开文档时,wps不让你使用其基本的功能,如设置字体等,相关界面变成灰色,这时Wps提示用户登录注册或登录,但我又不想登录,如何解决WPS 不登录无法使用基本功能这一麻烦呢?

下面是本人的一些使用经验,在本人电脑上测试成功。但也可能90天又得设置一次。

1.点击左上的“Wps Office”。

2、点击右边的三条横线。

3、点击“配置和修复工具”。

4、点击“高级”

5、点击“其他选项”。

6、选择“未登录特殊兼容”,勾上“兼容异常网络不登录限制模式(设置后90天内有效)。

希望能够帮助到你。

相关推荐

最近更新

 1. 【JVM】JVM的垃圾回收机制与垃圾回收器的选择

  2024-04-02 18:24:03       0 阅读
 2. 从安装系统到部署datax

  2024-04-02 18:24:03       0 阅读
 3. CS32 C++ programming

  2024-04-02 18:24:03       0 阅读
 4. LeetCode-94-二叉树的中序遍历

  2024-04-02 18:24:03       0 阅读
 5. springboot接口提高查询速度方法

  2024-04-02 18:24:03       0 阅读
 6. 分治法构建Gray码问题

  2024-04-02 18:24:03       0 阅读
 7. 深入理解与运用Vue 2中的插槽(Slots)

  2024-04-02 18:24:03       0 阅读
 8. 测试testing1

  2024-04-02 18:24:03       0 阅读
 9. Mysql多表联查使用聚合函数常见问题

  2024-04-02 18:24:03       0 阅读

热门阅读

 1. promise.race方式使用

  2024-04-02 18:24:03       3 阅读
 2. abc-347

  2024-04-02 18:24:03       4 阅读
 3. Ubuntu 大压缩文件解压工具

  2024-04-02 18:24:03       4 阅读
 4. 生信小白菜之关于mutate函数的一切

  2024-04-02 18:24:03       3 阅读
 5. 什么是App分发?那些分发平台可以选择?

  2024-04-02 18:24:03       3 阅读
 6. Vue tableList:<any>[]介绍

  2024-04-02 18:24:03       2 阅读
 7. python中的浅拷贝和深拷贝

  2024-04-02 18:24:03       5 阅读
 8. go中继承、多态的模拟实现

  2024-04-02 18:24:03       3 阅读
 9. Go build 交叉编译-实现多平台兼容

  2024-04-02 18:24:03       3 阅读
 10. 【无标题】

  2024-04-02 18:24:03       1 阅读
 11. 页面中的图片,以后可不能随便使用了!

  2024-04-02 18:24:03       2 阅读