APK签名

有些没签名的apk在高版本的安卓系统是无法运行的,就需要进行签名。

签名需要2个步骤

 1. 反编译
 2. 回编译+签名

使用到的工具 ApkTool , 免费获取地址:

https://githubs.xyz/boot?app=58

ApkTool运行需要安装java环境,如果你有了,就不要安装了。

安装java

iCode504:JDK 8安装配置教程(Windows版)26 赞同 · 12 评论文章

打开ApkTool 进行反编译

选择到apk文件,然后点击反编译,等待反编译完成。

完成后会输出目录

如果你有需求改 文件的ip地址,就可以改。

回编译+签名

选择上面生成的目录,然后回编译+签名,耐心等待。

会生成xxx_signed.apk

上面的apk就是签名后的apk。

相关推荐

 1. <span style='color:red;'>APK</span><span style='color:red;'>签名</span>

  APK签名

  2024-05-13 15:00:07      5 阅读
 2. Android apk 打包及签名

  2024-05-13 15:00:07       10 阅读
 3. 什么是API签名认证?

  2024-05-13 15:00:07       14 阅读
 4. android apk文件的签名问题

  2024-05-13 15:00:07       27 阅读
 5. Android Apk签名算法使用SHA256

  2024-05-13 15:00:07       9 阅读

最近更新

 1. .Net Core WebAPI参数的传递方式

  2024-05-13 15:00:07       2 阅读
 2. QT--气泡框的实现

  2024-05-13 15:00:07       3 阅读
 3. LeetCode 968.监控二叉树 (hard)

  2024-05-13 15:00:07       2 阅读
 4. leetcode热题100.完全平方数(动态规划进阶)

  2024-05-13 15:00:07       2 阅读
 5. leetcode328-Odd Even Linked List

  2024-05-13 15:00:07       3 阅读
 6. C 语言设计模式(结构型)

  2024-05-13 15:00:07       2 阅读
 7. v-if 与 v-show(vue3条件渲染)

  2024-05-13 15:00:07       2 阅读
 8. kafka防止消息丢失配置

  2024-05-13 15:00:07       3 阅读

热门阅读

 1. 基于springboot的校园闲置物品交易系统

  2024-05-13 15:00:07       5 阅读
 2. uniapp引用第三方组件样式无法穿透

  2024-05-13 15:00:07       4 阅读
 3. 安徽省环境保护工程专业技术资格评审标准条件

  2024-05-13 15:00:07       5 阅读
 4. Redis缓存的基本概念和使用

  2024-05-13 15:00:07       3 阅读
 5. QT作业5

  QT作业5

  2024-05-13 15:00:07      5 阅读
 6. C语言笔记13

  2024-05-13 15:00:07       4 阅读
 7. 商业时代杂志社投稿信箱邮箱

  2024-05-13 15:00:07       5 阅读