fpga_awb

色温:

  sesor原始图像中的白色如果不经AWB处理,在高色温(如阴天)下偏蓝,在低色温下偏黄。

引入白平衡算法

  而AWB的核心就是调整图像色温,使得摄像头采集的图像更加真实,达到人眼观察的效果。

白平衡一般通过调节传感器输出图像RGB三个通道的增益系数实现,手动白平衡一般是针对特定色温的光源,用白色物体进行标定,计算出3个增益系数,而手动白平衡,就是根据所拍摄物体的颜色分布,自动计算并调节,R,G,B三个通道的增益系数。

相关推荐

最近更新

 1. WPF-关于动画Animation(及其常见问题)

  2024-04-01 14:48:03       0 阅读
 2. Flask RESTful视图使用(蓝图、装饰器、渲染模板)

  2024-04-01 14:48:03       0 阅读
 3. 三个目前主流的计算机视觉软件

  2024-04-01 14:48:03       0 阅读
 4. 类和对象(下)

  2024-04-01 14:48:03       0 阅读
 5. C++静态变量

  2024-04-01 14:48:03       0 阅读
 6. 【python】一文读懂python函数

  2024-04-01 14:48:03       0 阅读
 7. ADC通道检测功能-单片机通用模板

  2024-04-01 14:48:03       0 阅读
 8. AI原生技术分享活动:引领智能科技新浪潮

  2024-04-01 14:48:03       0 阅读

热门阅读

 1. Day1 - Hive基础知识

  2024-04-01 14:48:03       5 阅读
 2. 在Debian 11上安装GCC

  2024-04-01 14:48:03       5 阅读
 3. static修饰的方法为什么不能被覆盖?

  2024-04-01 14:48:03       6 阅读
 4. leetcode93.复原IP地址

  2024-04-01 14:48:03       4 阅读
 5. npm 与 yarn 命令比较

  2024-04-01 14:48:03       6 阅读
 6. Spring与Spring Boot的区别

  2024-04-01 14:48:03       6 阅读
 7. 修改aws账户的密码和MFA

  2024-04-01 14:48:03       7 阅读
 8. 【力扣】374.猜数字大小

  2024-04-01 14:48:03       4 阅读