C语言最大公约数(辗转相除法)

输入两个整数,求他们的最大公约数:

如果我们不用辗转相除法的话,两个整数的最大公约数,我们就可以定义一个整数为两个整数中最小的那个数,然后两个整数一起除我们新定义的整数,如果都除尽了,这就是他们的最大公约数,如果不是,就新整数减一,然后再一起除他判断。

  int a = 0;
	int b = 0;
	scanf("%d %d", &a, &b);
	int y = (a < b ? a : b);
	while (y--)
	{
		if (a % y == 0 && b % y == 0)
		{
			printf("%d",y);
			break;
		}
	}

这就是代码的实现。

辗转相除法

其实辗转相除法就是输入两个整数 a 和 b,让一个整数等于 a % b 的值, 如果a % b 不等于0,就把 b 的值赋值给 a ,余数的值给 b,再相除,如果还不等于0,就继续赋值,等于0的时候输出b的值。

像这样我们如果输入 24  和  18   第一次余  6,就赋值,第二次除余 0,所以当时 b 的值就是他门的最大公约数。

//辗转相除法
	int a = 0;
	int b = 0;
	scanf("%d %d", &a, &b);
	int y = 0;
	while (a % b != 0)
	{
		y = a % b;
		a = b;
		b = y;
	}
	printf("%d", b);

这就是代码。

相关推荐

最近更新

 1. WPF-关于动画Animation(及其常见问题)

  2024-04-02 14:18:03       0 阅读
 2. Flask RESTful视图使用(蓝图、装饰器、渲染模板)

  2024-04-02 14:18:03       0 阅读
 3. 三个目前主流的计算机视觉软件

  2024-04-02 14:18:03       0 阅读
 4. 类和对象(下)

  2024-04-02 14:18:03       0 阅读
 5. C++静态变量

  2024-04-02 14:18:03       0 阅读
 6. 【python】一文读懂python函数

  2024-04-02 14:18:03       0 阅读
 7. ADC通道检测功能-单片机通用模板

  2024-04-02 14:18:03       0 阅读
 8. AI原生技术分享活动:引领智能科技新浪潮

  2024-04-02 14:18:03       0 阅读

热门阅读

 1. Spring与SpringMVC常用注解

  2024-04-02 14:18:03       6 阅读
 2. elasticsearch之多条件查询

  2024-04-02 14:18:03       6 阅读
 3. Redis

  Redis

  2024-04-02 14:18:03      3 阅读
 4. 递归---算法

  2024-04-02 14:18:03       8 阅读
 5. 2024最新华为OD机试试题库全 -【符号运算】- C卷

  2024-04-02 14:18:03       4 阅读
 6. ES6中的Map与Set

  2024-04-02 14:18:03       4 阅读
 7. C语言中向函数中传递函数指针的方法

  2024-04-02 14:18:03       6 阅读
 8. 简单设计模式讲解

  2024-04-02 14:18:03       5 阅读
 9. C++命名空间详解

  2024-04-02 14:18:03       7 阅读