【Pt】马灯贴图绘制过程 05-铁丝与渲染出图

目录

效果

步骤

一、基本材质

二、浮尘

三、渲染


效果

步骤

一、基本材质

Ctrl+Alt+鼠标右键选中指定的纹理集

在智能材质中将“Iron Forged Old”加入图层

将智能材质“Iron Forged Old”文件夹打开,将图层“Base”和“Edge”的基本颜色改暗一点

二、浮尘

新建一个填充图层,这里命名为“浮尘”

设置基本颜色

添加一个黑色遮罩和生成器

生成器选择“World Space Normal”

这里设置Global Balance的值为0.55,设置Global Constrast为0.48

Ctrl+Alt+鼠标右键点击马灯后面的铁丝来选中该部分的纹理集

将刚才制作好的图层复制过来

三、渲染

在纹理集列表中可以看到我们所使用到的着色器链接只有“Main Shader”和“玻璃”两种

因此在纹理集设置中我们将这两种着色器链接设置为大小都设置为4096

在显示设置中选中一张合适的背景贴图

可以勾选阴影,设置一下阴影透明度

通过背景旋转来调整光照角度

点击按钮开始渲染

在渲染器设置中设置的渲染时长越长,迭代次数就越多,渲染效果越好 

最后点击保存渲染

 

这里选择png格式图片来带有透明通道

参考视频链接:

https://www.bilibili.com/video/BV11T4y1Z74e?p=25&vd_source=36a3e35639c44bb339f59760641390a8

相关推荐

 1. opencv

  2024-04-03 19:22:01       21 阅读

最近更新

 1. leetcode705-Design HashSet

  2024-04-03 19:22:01       5 阅读
 2. Unity发布webgl之后打开streamingAssets中的html文件

  2024-04-03 19:22:01       5 阅读
 3. vue3、vue2中nextTick源码解析

  2024-04-03 19:22:01       6 阅读
 4. 高级IO——React服务器简单实现

  2024-04-03 19:22:01       5 阅读
 5. 将图片数据转换为张量(Go并发处理)

  2024-04-03 19:22:01       4 阅读
 6. go第三方库go.uber.org介绍

  2024-04-03 19:22:01       6 阅读
 7. 前后端AES对称加密 前端TS 后端Go

  2024-04-03 19:22:01       6 阅读

热门阅读

 1. STM32 GPIO输入检测——按键

  2024-04-03 19:22:01       5 阅读
 2. arm架构离线部署docker

  2024-04-03 19:22:01       4 阅读
 3. 短视频中可能触发降权的行为有哪些?

  2024-04-03 19:22:01       6 阅读
 4. Linux文件系统深入解析

  2024-04-03 19:22:01       6 阅读
 5. x264 arm64汇编分析 quant8x8_neon分析

  2024-04-03 19:22:01       5 阅读
 6. [Python学习篇] Python格式化输出

  2024-04-03 19:22:01       8 阅读
 7. 亚远景科技-浅谈ASPICE标准和ASPICE认证/评估

  2024-04-03 19:22:01       6 阅读
 8. 容器网络测试关键问题

  2024-04-03 19:22:01       5 阅读
 9. Hive安装配置

  2024-04-03 19:22:01       3 阅读