CMakeLists如何多行注释

使用Visual Studio编写CMakeLists的时候你可能会遇到需要多行注释的情况,可又不知道快捷键是什么。。。

其实你只需要敲个 #[[ 就行了,另外一般方括号VS会自动帮你补全,之后将需要注释的内容放在第二个方括号与第三个方括号之间就完成注释了。如图:

以上就是全部步骤。 

相关推荐

 1. pycharm批量注释或取消

  2024-06-08 18:20:05       11 阅读
 2. python 如何快速注释代码

  2024-06-08 18:20:05       34 阅读
 3. vs匹配单行和注释正则替换

  2024-06-08 18:20:05       34 阅读

最近更新

 1. TCP协议是安全的吗?

  2024-06-08 18:20:05       8 阅读
 2. 【Python教程】压缩PDF文件大小

  2024-06-08 18:20:05       9 阅读
 3. 通过文章id递归查询所有评论(xml)

  2024-06-08 18:20:05       10 阅读

热门阅读

 1. 强化学习面试题

  2024-06-08 18:20:05       9 阅读
 2. 嵌入式C语言面试题笔试题

  2024-06-08 18:20:05       7 阅读
 3. kubesphere报错

  2024-06-08 18:20:05       8 阅读
 4. 物联网的应用——工业自动化

  2024-06-08 18:20:05       7 阅读
 5. 前端判断数据类型的方法有哪些?

  2024-06-08 18:20:05       7 阅读
 6. html+css示例

  2024-06-08 18:20:05       5 阅读
 7. spring入门aop和ioc

  2024-06-08 18:20:05       7 阅读
 8. Golang:go-redis支持Redis Server和Redis Cluster的客户端

  2024-06-08 18:20:05       6 阅读
 9. H3C网络设备配置命令

  2024-06-08 18:20:05       8 阅读
 10. 【游戏】赚钱模拟器2.2版小改进

  2024-06-08 18:20:05       6 阅读