【Python】找Excel重复行

【背景】

找重复行虽然可以通过Excel实现,但是当数据量巨大时光是找结果就很费时间,所以考虑用Python实现。

【代码】

import pandas as pd

# 读取Excel文件
file_path = 'your excel file path'
df = pd.read_excel(file_path)

# 查找重复行
# 这里假设要检查所有列的重复项
duplicates = df[df.duplicated(keep=False

相关推荐

 1. PythonExcel重复

  2024-07-09 21:30:03       7 阅读
 2. PythonExcel多sheet逐合并为一个sheet

  2024-07-09 21:30:03       44 阅读
 3. 最长重复子串长度】

  2024-07-09 21:30:03       16 阅读

最近更新

 1. Windows 12 网页版

  2024-07-09 21:30:03       0 阅读
 2. 网络融合的艺术:Xcode中应用Web服务集成全指南

  2024-07-09 21:30:03       0 阅读
 3. 提示工程的技术与策略分类

  2024-07-09 21:30:03       0 阅读
 4. css font 优化

  2024-07-09 21:30:03       0 阅读
 5. 基于深度学习的金融交易

  2024-07-09 21:30:03       0 阅读
 6. MATLAB中balance函数用法

  2024-07-09 21:30:03       0 阅读
 7. 栈和队列之间有哪些区别

  2024-07-09 21:30:03       0 阅读
 8. python 爬虫技术 第04节 函数和模块

  2024-07-09 21:30:03       0 阅读
 9. 打造安全堡垒:Xcode应用权限管理全解析

  2024-07-09 21:30:03       0 阅读
 10. MSPM0G3507——K210和M0通信(K210给M0发数据)

  2024-07-09 21:30:03       0 阅读

热门阅读

 1. 华为HCIP Datacom H12-821 卷28

  2024-07-09 21:30:03       9 阅读
 2. uniapp开发射击类小游戏

  2024-07-09 21:30:03       6 阅读
 3. NI SCXI-1001 模块处理器控制器

  2024-07-09 21:30:03       6 阅读
 4. Oracle数据库自带的内置表和视图、常用内部视图

  2024-07-09 21:30:03       5 阅读
 5. 程序员失业日记2:失业后迷茫

  2024-07-09 21:30:03       6 阅读
 6. uniapp 请求封装

  2024-07-09 21:30:03       8 阅读
 7. Python人生重开器

  2024-07-09 21:30:03       5 阅读
 8. 【3】迁移学习模型

  2024-07-09 21:30:03       7 阅读
 9. Transformer 入门案例教程(大语言模型)

  2024-07-09 21:30:03       8 阅读
 10. 白骑士的C语言教学高级篇 3.4 C语言中的算法

  2024-07-09 21:30:03       6 阅读
 11. flask-apscheduler 定时任务被执行两次

  2024-07-09 21:30:03       5 阅读