LeetCode136只出现一次的数字

题目描述

  给你一个 非空 整数数组 nums ,除了某个元素只出现一次以外,其余每个元素均出现两次。找出那个只出现了一次的元素。你必须设计并实现线性时间复杂度的算法来解决此问题,且该算法只使用常量额外空间。

解析

  需要想到异或运算,两个相同的数的异或等于零,那么将数组中所有的元素进行异或,最后得到的就是只出现一次的数。

public int singleNumber(int[] nums) {
    int res = nums[0];
    for(int i = 1; i < nums.length; i++) {
      res = res ^ nums[i];
    }

    return res;
  }

在这里插入图片描述

相关推荐

 1. LeetCode136出现数字

  2024-06-10 20:24:02       33 阅读
 2. 【技巧】Leetcode 136. 出现数字【中等】

  2024-06-10 20:24:02       13 阅读
 3. [Easy] leetcode-136 出现数字

  2024-06-10 20:24:02       5 阅读
 4. 出现数字算法(leetcode136题)

  2024-06-10 20:24:02       24 阅读

最近更新

 1. React@16.x(31)useLayoutEffect

  2024-06-10 20:24:02       0 阅读
 2. Ionic 复选框:实现与应用详解

  2024-06-10 20:24:02       0 阅读
 3. 使用爬虫爬取豆瓣电影Top250(方法二)

  2024-06-10 20:24:02       0 阅读
 4. dos格式文档转unix格式

  2024-06-10 20:24:02       0 阅读
 5. ubuntu版本升级命令记录

  2024-06-10 20:24:02       0 阅读
 6. Android_Android Studio 常用快捷键 for mac

  2024-06-10 20:24:02       0 阅读
 7. PyTorch tutorials:快速学会使用PyTorch

  2024-06-10 20:24:02       0 阅读

热门阅读

 1. 每日一题38:数据分组之订单最多的客户

  2024-06-10 20:24:02       5 阅读
 2. Ubuntu中安装MySQL root 密码修改

  2024-06-10 20:24:02       3 阅读
 3. 心灵清闲

  2024-06-10 20:24:02       5 阅读
 4. 深入解析分布式链路追踪:原理、技术及应用

  2024-06-10 20:24:02       5 阅读
 5. electron录制工具-desktopCapturer录屏

  2024-06-10 20:24:02       5 阅读
 6. multisim仿真电路图

  2024-06-10 20:24:02       4 阅读
 7. 公式面试题总结(三)

  2024-06-10 20:24:02       7 阅读
 8. 【设计模式】基本名词

  2024-06-10 20:24:02       6 阅读
 9. leetcode290:单词规律

  2024-06-10 20:24:02       6 阅读
 10. 回溯算法复原ip,子集1和子集2

  2024-06-10 20:24:02       4 阅读
 11. 43.django里写自定义的sql进行查询

  2024-06-10 20:24:02       3 阅读