git 文件没有修改,但一直提示有0行改动,还原也不行

查看文件修改内容

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
原来是文件的模式(读写可执行权限)发生了变化,内容本是没有变化.

怎么解决

git config --add core.filemode false

忽略文件模式

在这里插入图片描述

最近更新

 1. 高等数学用到的初等数学

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读
 2. JVM 在什么情况下会触发垃圾回收?

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读
 3. Dubbo 的本地伪装

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读
 4. 服务器注意事项

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读
 5. 强化学习算法PPO实现

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读
 6. ansible——ansible的安装

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读
 7. Kotlin 基础语法

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读
 8. OpenSSH移植

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读
 9. MySQL 创建数据库

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读
 10. python的lambda匿名函数

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读
 11. R9000X安装ubuntu后没有声音问题解决

  2024-07-09 17:42:09       0 阅读

热门阅读

 1. 设计模式——工厂模式

  2024-07-09 17:42:09       7 阅读
 2. c语言中printf函数参数个数可变实现原理

  2024-07-09 17:42:09       5 阅读
 3. FFmpeg——视频拼接总结

  2024-07-09 17:42:09       5 阅读
 4. php框架详解-symfony框架

  2024-07-09 17:42:09       8 阅读
 5. 红黑树,B+树,B树的结构原理及对比

  2024-07-09 17:42:09       5 阅读
 6. 代码随想录算法训练营:21/60

  2024-07-09 17:42:09       7 阅读
 7. Vue3 对于内嵌Iframe组件进行缓存

  2024-07-09 17:42:09       4 阅读
 8. Kafka 面试题指南

  2024-07-09 17:42:09       7 阅读